Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 32/TB-UBND Thông báo tạm dừng hoạt động chốt kiểm tra liên ngành để phòng chống Covid-19 trên địa bàn xã Lam Vỹ 06/09/2021 Hạc Văn Luận
2 181/QĐ-UBND thành lập trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Lam Vỹ 06/09/2021 Hạc Văn Luận
3 212/UBND-VHXH hướng dẫn cài đặt C-ThaiNguyen 01/09/2021 Hoàng Văn Phòng
4 210/UBND-LN Công văn tạm dừng khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ 01/09/2021 Hoàng Văn Phòng
5 62/Kh-UBND Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo năm 2021 19/08/2021 Hoàng Văn Phòng
6 149/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Lam Vỹ 12/08/2021 Hạc Văn Luận
7 59/KH-UBND Kế hoạch triển khai pháp lệnh dân chủ ở cơ sở năm 2021 10/08/2021 Hạc Văn Luận
8 56/KH-UBND Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số xã Lam Vỹ gia đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 06/08/2021 Hạc Văn Luận
9 53/KH-UBND Kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2021 14/07/2021 Hạc Văn Luận
10 27/KH-UBND kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021 02/03/2021 Hoàng Văn Phòng
11 24 kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng năm 2021 19/02/2021 Hạc Văn Luận
12 23/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 19/02/2021 Hạc Văn Luận
13 17/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 18/01/2021 Hạc Văn Luận
14 16/KH-UBND Kế hoạch ứng dụng cộng nghệ thông tin 12/01/2021 Hoàng Văn Phòng
15 15/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 12/01/2021 Hoàng Văn Phòng
16 13/KH-UBND kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 11/01/2021 Hạc Văn Luận
17 11/KH-UBND kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 08/01/2021 Hạc Văn Luận
18 09/KH-UBND Kế hoạch công tác tư pháp năm 2021 08/01/2021 Hạc Văn Luận
19 0 danh mục thủ tục hành chính cấp xã 01/01/2021 Hạc Văn Luận